ДЖАЗ 1960-1980-х.

 

 

«A Matter Of Trust» исполнителя Billy Joel.

A Matter Of Trust     

 

 

Хампердинк. Мужчина без любви 

Hamperdink-Muzhchina-bez-lyubvi     

 

Хампердинк. Прощай

shanson-e.tk     

 

Хампердинк Релиз ми и Лет ми лав

Release Me (And Let Me Love Again)     

 

Хампердинк. Твоей улыбки тень

Òâîåé óëûáêè òåíü     

 

Луи Армстронг 1

Äîðîæêà 2     

 

Луи Армстронг 3.

Lui-Armstrong-Kukaracha(2.41 min)     

 

Луи Армстронг 4.

Èç êô Âëþáèñü â ìåíÿ, åñëè îñìåëèøüñÿ     

 

Луи Армстронг 5. Маленький цветок

Lui-Armstrong-Malen_kiy-cvetok(2.2 min)